راهکارهای کلیدی برای مقابله با کودک عصبی

راهکارهای کلیدی برای مقابله با کودک عصبی

راهکارهای کلیدی برای مقابله با کودک عصبی

برای یک كودک، توجه منفی مثل پاسخ والدین به یک كج خلقی، بهتر از توجه نكردن است. این عادت را در فرزندتان ایجاد كنید كه در مقابل رفتارهای مثبتش به او توجه نشان دهید.

موضوع : سبک زندگی ,
تاریخ : سه شنبه 09 مهر 1398